חברת אופקטרא נדל"ן והשקעות שבבעלות איש העסקים סיומה סימון, פעילה כ-20 שנה בתחום הנדל"ן בישראל ומתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים: ייזום, רישוי, ניהול פיקוח והקמה של תחנות תדלוק בכל רחבי הארץ ושירותי ניהול, תכנון פיקוח והקמה (נתפ"ה) של מרכזי מסחר, מרכזים לוגיסטיים, בנייני מגורים ועוד.

 

בחודש מרץ 2015 השלימה החברה הליך מיזוג עם חברה ציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה. 

 

בשנים האחרונות החלה החברה ליזום הקמה של תחנות דלק ומרכזי מסחר בעצמה ובאמצעות שותפים.

 

לאור ניסיונה רב השנים בהקמת תחנות דלק החברה החלה לקדם כניסה לתחום פעילות חדש – הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי. הנהלת החברה עסוקה בימים אלו באיתור אתרים בהם ניתן יהא להקים תחנות תדלוק בגז טבעי, וכן פועלת החברה בבדיקת שיתוף פעולה עם אחת או יותר מספקיות הגז הטבעי במשק.


 

אודות

"הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 29.08.2018" 

"הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 25.09.2018"

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 15 בינואר 2019, בשעה 14:00, במשרד גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 2) אישור עדכון תנאי הקצאת כתבי האופציה למנכ"ל החברה מר שמואל לוי. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ג', 18 בדצמבר 2018. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 11 בדצמבר 2018 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2018-01-114013) מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עוה"ד עוה"ד  גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר), בטל': 03-6088300 / פקס: 03-6090620, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.                                                                                                                             

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ

 

 

 

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 27 באוגוסט 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סולמון ליפשיץ).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2017 ו- 2018. 2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה. 3) אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 4) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר סיומה סימון. 5) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה גב' שירלי כהן. 6) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הבלתי תלוי מר אריק קאופמן. 7) מינוי מר דוד ג'רבי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 8) הארכת כהונת מר ישראל מסטר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 9) עדכון מדיניות התגמול של החברה. 10) עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 11) עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה מר שמואל לוי. 12) עדכון תנאי כהונת הדירקטורים המכהנים והמועמדים לכהונה בחברה והקצאת יחידות מניה חסומות (RSU) לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה. 13) הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (לא רשומים) 06/18 ב' (מס' ני"ע: 1147644). המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ג', 30 ביולי 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 ביולי 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2019-01-063825). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סלומון ליפשיץ). טלפון: 03-7713880 / פקס: 03-7715540, בשעות העבודה העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

 

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ

 

עדכון מיום 30.07.2019

 

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 27 באוגוסט 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סולמון ליפשיץ).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2017 ו- 2018. 2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה. 3) אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 4) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר סיומה סימון. 5) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה גב' שירלי כהן. 6) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הבלתי תלוי מר אריק קאופמן. 7) מינוי מר דוד ג'רבי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 8) הארכת כהונת מר ישראל מסטר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 9) עדכון מדיניות התגמול של החברה. 10) עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 11) עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה מר שמואל לוי. 12) עדכון תנאי כהונת הדירקטורים המכהנים והמועמדים לכהונה בחברה והקצאת יחידות מניה חסומות (RSU) לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה. 13) הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (לא רשומים) 06/18 ב' (מס' ני"ע: 1147644). 14) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר יעקב בר לב. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ג', 30 ביולי 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 ביולי 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2019-01-063825), וביום 30 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-065631). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סלומון ליפשיץ). טלפון: 03-7713880 / פקס: 03-7715540, בשעות העבודה העבודה המקובלות ובתיאום מראש.                                                                       

 

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ

 

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על עסקה עם בעל שליטה וכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 8 בדצמבר 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6 רמת גן 5252270.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) אישור עסקת המיזוג עם חברת מיט-טק בע"מ. 2) עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה מר שמואל לוי. 3) אישור הקצאה פרטית למנכ"ל החברה מר שמואל לוי. 4) אישור הקצאה פרטית ליו"ר דירקטוריון החברה מר אשר דויטש. 5) אישור הקצאה פרטית לדירקטור המכהן בחברה מר יעקב בר - לב. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום א', 10 בנובמבר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 3 בנובמבר 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2019-01-107524). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6 רמת גן 5252270. טלפון: 03-7713880 / פקס: 03-7715540, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.                                                                                                                                                                                                   

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ

 

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', 20 בינואר 2020, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (קומה 10).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (לא רשומים) 06/18 ב' (מס' ני"ע: 1147644). המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ב', 23 בדצמבר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום ב', 16 בדצמבר 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2019-01-121636). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (קומה 10). טלפון: 03-7713880 / פקס: 03-7715540, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.                                                                                                                                                                            

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ

 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 68570-11-19

בעניין: אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

מספר חברה: 520041955

כתובת החברה: רחוב המגשימים 20, פתח תקווה, 49250, ת.ד. 7993.

ע"י ב"כ עו"ד: יוסף שם טוב ושות' מרחוב החילזון 6, רמת גן 5320047 (קומה 10).

טלפון: 03-7713880, פקס: 03-7715540.

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות ואסיפות נושים לאישור הסדר

לפי תקנה 25(ב) לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 25.12.2019 בתיק פר"ק 68570-11-19, המורה על כינוס אסיפת בעלי מניות ואסיפות נושים של החברה לצורך אישור הסדר מוצע בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפת בעלי מניות ואסיפות נושים של החברה (נושים רגילים, נושים מובטחים*, נושים נערבים* ונושים בדין קדימה).

מקום כינוס האסיפות ומועדם: האסיפות תתקיימנה במשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' ברח' החילזון 6, רמת-גן 5320047 (קומה 10), במועדים המפורטים להלן: 1) אסיפת בעלי מניות תתקיים ביום ה' 09 בינואר 2020 בשעה 14:00. 2) אסיפת נושים רגילים תתקיים ביום ה' 09 בינואר 2020 בשעה 14:30. 3) אסיפת נושים מובטחים תתקיים ביום ה' 09 בינואר 2020 בשעה 15:00. 4) אסיפת נושים נערבים1 תתקיים ביום ה' 09 בינואר 2020 בשעה 15:30. 5) אסיפת נושים בדין קדימה תתקיים ביום ה' 09 בינואר 2020 בשעה 16:00.

הנושא שעל סדר יומן של האסיפות: אישור בקשה להסדר בין החברה לבין נושיה על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "הבקשה להסדר" ו/או "ההסדר") בנוסח אשר פורסם על ידי החברה באתרי המאי"ה והמגנ"א בהודעות החברות בימים 25.12.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-124018), 23.12.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-123148), 15.12.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-121309), 01.12.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-117742), ו- 28.11.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-116761). יצוין כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 25.12.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-124024), מובהר כי במסגרת בקשת ההסדר תתווסף הערה כי עניין זכות הנושים הפוטנציאלים של המבקשת להגיש הוכחת חוב או לחזור לקופת ההסדר, טרם הוכרעה, וכי החלטת בית המשפט הנכבד כפי שיקבע בהליך היא זו שתחייב את החברה לעניין זה.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות: לשם קבלת ההחלטות המוצעות בכל אחת מאסיפות הנושים ובאסיפת בעלי המניות נדרש רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, שבידם יחד 75% (שלושה רבעים) של הנוכחים והמצביעים באסיפות או באי כוחם.

מניין חוקי: על פי תקנון החברה לא ייערך כל דיון באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מניין חוקי יתהווה בעת שיהיה נוכח, בין בעצמו ובין באמצעות באי כוחו, בעל מניות אחד לפחות המחזיק לפחות ברבע (1/4) מכלל קולות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפת בעלי המניות לא יימצא המניין החוקי, תידחינה אסיפת בעלי המניות ואסיפות הנושים במחצית השעה, והן תתקיימנה באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה המקורית.

המועד הקובע: המועד הקובע לצורך הצבעת בעל מניות באסיפת בעלי המניות, הינו יום ה', 2 בינואר 2020, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות שהחזיק במניות החברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעלי המניות לאישור ההסדר, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000. כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר בורסה או החברה לרישומים יציג לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

השתתפות נושים באסיפות: על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפות נושים של החברה (לרבות נושים רגילים, נושים מובטחים, נושים נערבים, ונושים בדין קדימה) ולהביע את עמדתו באשר להסדר המוצע, להגיש תביעת חובו וכן הסכמה/התנגדות להסדר המוצע, בנוסח המצורף לדוח זה, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה בעניינו, קרי, לא יאוחר מהשעה 10:00 ביום ה', 9 בינואר 2020, למשרדו של ב"כ החברה, משרד עו"ד יוסף שם טוב ושות' בפקס: 03-7715540.

השתתפות בעלי מניות באסיפה: ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה ו/או במשרדו של ב"כ החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד השעה 10:00 של יום ה', 9 בינואר 2020. ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה.

כמו כן, המועדים להגשת התנגדויות פורסמו במסגרת הבקשה להסדר אשר הוגשה על ידי החברה ופורסמה באתר המגנ"א ובאתר המאי"ה בימים 06.01.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-002413), 25.12.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-124018), 23.12.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-123148), 15.12.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-121309), 01.12.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-117742), ו- 28.11.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-116761). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד ליום א', 05 בינואר 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הנו עד ליום ד', 08 בינואר 2020.

הצבעה באמצעות האינטרנט: ניתן להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו יום ה', 9 בינואר 2020 בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

נציג החברה: בעל מניות ו/או נושה אשר לא קיבל לידיו עותק מהצעת ההסדר, טופסי תביעת חוב, טופס הסכמה / התנגדות להסדר, טופס ייפוי כוח לצורך ייצוגו באסיפה, כתב הצבעה ו/או מסמכים נוספים, יוכל לקבלם במשרדי ב"כ החברה, יוסף שם טוב ושות' מרחוב החילזון 6, רמת גן 5320047 (קומה 10), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00, בתיאום מראש.

תאריך: 26 בדצמבר 2019 ו- 06 בינואר 2020

בכבוד רב,

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ

*למועד דוח זה, למיטב ידיעתה של החברה אין לה נושים מובטחים או נערבים. למרות זאת, החברה מבקשת לזמן אסיפות נושים מובטחים ונערבים כדי שככל ולמי מנושי החברה תהא טענה כי הוא נושה מובטח או נערב תינתן לו האפשרות להציג את טענותיו במסגרת האסיפה.