חברת אופקטרא נדל"ן והשקעות שבבעלות איש העסקים סיומה סימון, פעילה כ-20 שנה בתחום הנדל"ן בישראל ומתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים: ייזום, רישוי, ניהול פיקוח והקמה של תחנות תדלוק בכל רחבי הארץ ושירותי ניהול, תכנון פיקוח והקמה (נתפ"ה) של מרכזי מסחר, מרכזים לוגיסטיים, בנייני מגורים ועוד.

 

בחודש מרץ 2015 השלימה החברה הליך מיזוג עם חברה ציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה. 

 

בשנים האחרונות החלה החברה ליזום הקמה של תחנות דלק ומרכזי מסחר בעצמה ובאמצעות שותפים.

 

לאור ניסיונה רב השנים בהקמת תחנות דלק החברה החלה לקדם כניסה לתחום פעילות חדש – הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי. הנהלת החברה עסוקה בימים אלו באיתור אתרים בהם ניתן יהא להקים תחנות תדלוק בגז טבעי, וכן פועלת החברה בבדיקת שיתוף פעולה עם אחת או יותר מספקיות הגז הטבעי במשק.


 

אודות

("אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ ("החברה

הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ה' 14 בדצמבר 2017, בשעה 15:00, במשרדי ארז רוזנבוך – משרד עורכי דין, במגדל ששון חוגי (קומה 13), אבא הלל סילבר 12, רמת גן.

1.   הנושא שעל סדר היום

(1) מינוי מר לירון חלף כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה ואישור תנאי כהונתו.

2.   המועד הקובע

בהתאם להוראות סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שיחזיק במניות החברה בתום יום המסחר ביום ד', 15 בנובמבר 2017 (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי בא כוחו ובמקרה של תאגיד, אדם שהורשה על ידו כדין ובכתב. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב מינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה, אשר יופקד במשרדי החברה ברחוב המגשימים 20, פ"ת (להלן: "משרדי החברה"), לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000.

יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעלי מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.   מניין חוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום והיא תתקיים ביום ה', 21 בדצמבר 2017 בשעה 15:00 (להלן: "האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

מובהר כי, בקביעת המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בתוצאות ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף ‎4 להלן.

 4.  הצבעה בכתב או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בהצבעה לאישור הנושא שעל סדר היום, המפורט בסעיף 1 לעיל, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 2 לעיל; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

5.   עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר סיומה סימון, מנכ"ל (טלפון: 03-6875880; פקס: 03-6875884) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה")

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: http://www.tase.co.il.

6.   מידע נוסף

למידע נוסף אודות האסיפה ראו בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 8 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-097918) המופיע באתר ההפצה.