חברת אופקטרא נדל"ן והשקעות שבבעלות איש העסקים סיומה סימון, פעילה כ-20 שנה בתחום הנדל"ן בישראל ומתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים: ייזום, רישוי, ניהול פיקוח והקמה של תחנות תדלוק בכל רחבי הארץ ושירותי ניהול, תכנון פיקוח והקמה (נתפ"ה) של מרכזי מסחר, מרכזים לוגיסטיים, בנייני מגורים ועוד.

 

בחודש מרץ 2015 השלימה החברה הליך מיזוג עם חברה ציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה. 

 

בשנים האחרונות החלה החברה ליזום הקמה של תחנות דלק ומרכזי מסחר בעצמה ובאמצעות שותפים.

 

לאור ניסיונה רב השנים בהקמת תחנות דלק החברה החלה לקדם כניסה לתחום פעילות חדש – הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי. הנהלת החברה עסוקה בימים אלו באיתור אתרים בהם ניתן יהא להקים תחנות תדלוק בגז טבעי, וכן פועלת החברה בבדיקת שיתוף פעולה עם אחת או יותר מספקיות הגז הטבעי במשק.


 

אודות

"הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 29.08.2018" 

"הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 25.09.2018"

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 15 בינואר 2019, בשעה 14:00, במשרד גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 2) אישור עדכון תנאי הקצאת כתבי האופציה למנכ"ל החברה מר שמואל לוי. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ג', 18 בדצמבר 2018. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 11 בדצמבר 2018 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2018-01-114013) מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עוה"ד עוה"ד  גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר), בטל': 03-6088300 / פקס: 03-6090620, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.                                                                                                                             

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ