חברת אופקטרא נדל"ן והשקעות שבבעלות איש העסקים סיומה סימון, פעילה כ-20 שנה בתחום הנדל"ן בישראל ומתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים: ייזום, רישוי, ניהול פיקוח והקמה של תחנות תדלוק בכל רחבי הארץ ושירותי ניהול, תכנון פיקוח והקמה (נתפ"ה) של מרכזי מסחר, מרכזים לוגיסטיים, בנייני מגורים ועוד.

 

בחודש מרץ 2015 השלימה החברה הליך מיזוג עם חברה ציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה. 

 

בשנים האחרונות החלה החברה ליזום הקמה של תחנות דלק ומרכזי מסחר בעצמה ובאמצעות שותפים.

 

לאור ניסיונה רב השנים בהקמת תחנות דלק החברה החלה לקדם כניסה לתחום פעילות חדש – הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי. הנהלת החברה עסוקה בימים אלו באיתור אתרים בהם ניתן יהא להקים תחנות תדלוק בגז טבעי, וכן פועלת החברה בבדיקת שיתוף פעולה עם אחת או יותר מספקיות הגז הטבעי במשק.


 

אודות

"הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 29.08.2018" 

"הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 25.09.2018"

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 15 בינואר 2019, בשעה 14:00, במשרד גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) אישור עדכון והארכת תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 2) אישור עדכון תנאי הקצאת כתבי האופציה למנכ"ל החברה מר שמואל לוי. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ג', 18 בדצמבר 2018. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 11 בדצמבר 2018 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2018-01-114013) מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עוה"ד עוה"ד  גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר), בטל': 03-6088300 / פקס: 03-6090620, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.                                                                                                                             

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ

 

 

 

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 27 באוגוסט 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סולמון ליפשיץ).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2017 ו- 2018. 2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה. 3) אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 4) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר סיומה סימון. 5) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה גב' שירלי כהן. 6) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הבלתי תלוי מר אריק קאופמן. 7) מינוי מר דוד ג'רבי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 8) הארכת כהונת מר ישראל מסטר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 9) עדכון מדיניות התגמול של החברה. 10) עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 11) עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה מר שמואל לוי. 12) עדכון תנאי כהונת הדירקטורים המכהנים והמועמדים לכהונה בחברה והקצאת יחידות מניה חסומות (RSU) לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה. 13) הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (לא רשומים) 06/18 ב' (מס' ני"ע: 1147644). המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ג', 30 ביולי 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 ביולי 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2019-01-063825). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סלומון ליפשיץ). טלפון: 03-7713880 / פקס: 03-7715540, בשעות העבודה העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

 

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ

 

עדכון מיום 30.07.2019

 

אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 27 באוגוסט 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סולמון ליפשיץ).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2017 ו- 2018. 2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה. 3) אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 4) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר סיומה סימון. 5) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה גב' שירלי כהן. 6) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור הבלתי תלוי מר אריק קאופמן. 7) מינוי מר דוד ג'רבי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 8) הארכת כהונת מר ישראל מסטר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. 9) עדכון מדיניות התגמול של החברה. 10) עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר אשר דויטש. 11) עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה מר שמואל לוי. 12) עדכון תנאי כהונת הדירקטורים המכהנים והמועמדים לכהונה בחברה והקצאת יחידות מניה חסומות (RSU) לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה. 13) הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (לא רשומים) 06/18 ב' (מס' ני"ע: 1147644). 14) אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר יעקב בר לב. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום ג', 30 ביולי 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 ביולי 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2019-01-063825), וביום 30 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-065631). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6  רמת גן (מגדל סלומון ליפשיץ). טלפון: 03-7713880 / פקס: 03-7715540, בשעות העבודה העבודה המקובלות ובתיאום מראש.                                                                       

 

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ