חברת אופקטרא נדל"ן והשקעות שבבעלות איש העסקים סיומה סימון, פעילה כ-20 שנה בתחום הנדל"ן בישראל ומתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים: ייזום, רישוי, ניהול פיקוח והקמה של תחנות תדלוק בכל רחבי הארץ ושירותי ניהול, תכנון פיקוח והקמה (נתפ"ה) של מרכזי מסחר, מרכזים לוגיסטיים, בנייני מגורים ועוד.

 

בחודש מרץ 2015 השלימה החברה הליך מיזוג עם חברה ציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה. 

 

בשנים האחרונות החלה החברה ליזום הקמה של תחנות דלק ומרכזי מסחר בעצמה ובאמצעות שותפים.

 

לאור ניסיונה רב השנים בהקמת תחנות דלק החברה החלה לקדם כניסה לתחום פעילות חדש – הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי. הנהלת החברה עסוקה בימים אלו באיתור אתרים בהם ניתן יהא להקים תחנות תדלוק בגז טבעי, וכן פועלת החברה בבדיקת שיתוף פעולה עם אחת או יותר מספקיות הגז הטבעי במשק.


 

אודות

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

 

ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום חמישי, 13.7.2017, בשעה 11:00, במשרדי באי כוח החברה, ציטבר, גלאור ושות', עורכי דין ברחוב מנחם בגין 7, "בית גיבור ספורט", קומה 17, רמת גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום חמישי, 20.7.2017, באותה שעה ובאותו מקום.

 

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

1. עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה.

2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול כאמור בסעיף 1 לעיל, עדכון תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה.

 

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום 13.6.2017 ("המועד הקובע").

 

המועד האחרון להמצאה של הודעות עמדה של בעלי המניות הינו ביום 3.7.2017.

 

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אשר יומצא למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

 

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 6.6.2017 (אסמכתא: 2017-01-047794) באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: http://www.maya.tase.co.il .